شبکه های اجتماعی

aparat

قانون جذب پول

30 اصل تغییر باورها در 30 روز

30 اصل تغییر باورها در 30 روز

نظام باورها مهم ترین ارکان زندگی انسان است و خداوند یک وسیله بیشتر برای هدایت   انسان ها و تفسیر تضادها به جز باور نیافریده است .   باور سبب می شود انسان ها از چاه فقر و تنگدستی به سمت ثروت های بی شمار هستی   قدم نهند خداوند رهبر این جهان است و دنیا را دراوج زیبایی - ثروت و نعمت آفریده است   و برای تک تک انسان ها به یک میزان ثابت دسترسی به ثروت های خداوند امکان پذیر است   لذا درعدل کامل و مطلق خداوند نمی گنجد به تعدادی خاص امکان استفاده از نعمت ها را بیشتر از   سایر مردم داده باشد چون به اندازه سر سوزن ظلم در حکومت خداوند جای ندارد.

مشاهده مطلب