شبکه های اجتماعی

aparat

قانون جذب

7مرحله ثابت برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

7مرحله ثابت برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

انسان ها برای تغییر بنیادی و انقلابی عظیم در حوزه ثروت نیاز به بزرگترین دستاورد بشر در قرن 21 دارند تا راه کارهایی را به آنها نشان دهد که از نو ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنند چون تنها قدرت واقعی انسان همین ضمیر است وگرنه انسان ها یک مشت پوست و گوشت و استخوان هستند کار خاصی با چنین امکانات ناچیز نمی توانند انجام دهند .

مشاهده مطلب